Contact

Call:
070-215 7792

Send Email To:
pieter@winenetwork.nl
sander@winenetwork.nl

Address:
Wine Network BV
PO Box 90420 2509 LK The Hague
Chamber of Commerce 59051957
VAT NL853297423.B01
NL35 ABNA 0429544448

About Us

Hi! Winenetwork is bedacht en opgezet door Pieter Schulting en Sander Huininga. Wij zijn twee idioten die ondernemen leuk vinden en van wijn houden. Dat hebben we toen maar samengevoegd en uitgevoerd. Wij kennen elkaar al wat langer uit Rotterdam waar we beiden hebben gestudeerd en vooral veel muziek gemaakt. Wij speelden in een bandje waardoor je een band krijgt met elkaar.

Winenetwork is in 2010 opgericht met behulp van crowdfunding kapitaal en heeft dus een grote groep aandeelhouders. Winenetwork heeft inmiddels al wat gedaantewisselingen ondergaan. Wij zijn continue op zoek naar het model waarbij we zo veel mogelijk vrienden kunnen helpen bij het drinken van de lekkerste wijn. Of dat nou gaat om hulp bieden bij het selectie process van de wijn die het beste bij je past, of ‘best value for money’ aanbieden, of gemak en kwaliteit middels een abonnementsmodel, wij blijven doorontwikkelingen, net zo lang totdat we ook jou kunnen overtuigen om mee te doen met Winenetwork.

’t Leven is te kort om slechte wijn te drinken. En vergeet niet: Share Great Taste!

Groet,
Pieter & Sander

Terms and Conditions

Leveringen en betalen

Hoe werkt het met leveringen, een box overslaan, of stoppen?

Winenetwork is een flexibel abonnement gebaseerd op memberships. Als je een account aanmaakt ontvang je op de eerste zaterdag van de maand een doos met 6 flessen wijn bezorgd in een breukvrije doos via onze logistiek dienstverlener op het door jou opgegeven adres. Wil je dat adres wijziginen, stuur ons dan even een emailtje. Je krijgt van te voren via email bericht wat je kunt verwachten en je kunt de wijnen ook op de website bekijken onder ‘explore boxes’. De betaling verloopt automatisch via Mempay, om je de hassle uit handen te nemen. Twee dagen voor de levering zal er €59 van je rekening worden afgeschreven.

Je kunt eventueel besluiten om een maandje niet mee te doen, bijvoorbeeld omdat je op vakantie bent of nog veel wijn hebt liggen of simpelweg omdat de wijnen van die maand niet jouw favorieten zijn. Je zit nergens aan vast. We willen vooral gemak leveren. Uiteraard zal er geen automatische afschrijving plaatsvinden als je besluit een maandje over te slaan. Omdat we op donderdag jouw wijnen aanbieden aan onze logistieke dienstverlener moet je dus uitelijk op woensdag laten weten als je wil overslaan. Dat kan op de website via ‘skip a box’.

Als je wil opzeggen kan dat met een emailtje naar Sander@winenetwork.nl of Pieter@winenetwork.nl. Als je een reden wil meegeven zijn we daar erg blij mee zodat we wellicht dingen anders kunnen doen.

Ik ben overdag niet thuis. Wat nu?

Ben je overdag niet thuis, dan kunnen wij de bestelling ook op je werkadres bezorgen (geef dat even aan ons door via mail) of anders geeft de logistieke dienstverlener het pakket af bij je buren. Mocht dat niet lukken dan zullen we opnieuw langskomen op een ander tijdstip om het pakket opnieuw aan te bieden. Mocht dat opnieuw niet succesvol zijn, dan laten we een briefje bij je achter. Vervolgens kun je aangeven wanneer en waar je geleverd zou willen hebben.

Wat zijn de kosten voor het thuis laten bezorgen?

Alle kosten zijn inbegrepen in het maandbedrag van €59. Voor de bezorging van je bestelling betalen wij €9,65 inclusief BTW voor 6 flessen, maar die betaal je dus niet apart. Evengoed als BTW, de kosten voor het proeven en selecteren van de wijnen, de handling, dozen, communicatie, etc.


Retourneren

Een bestelling retourneren

Indien een bestelling niet voldoet aan jouw verwachtingen, dan zijn wij ook niet blij. We willen je graag zo min mogelijk problemen bezorgen en zo goed mogelijk van dienst zijn. Bel ons even of drop een emailtje naar Pieter@winenetwork.nl of Sander@winenetwork.nl dan regelen we vervanging.


ALGEMENE VOORWAARDEN van WINE NETWORK B.V. d.d. 15 december 2013

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen door, bestellingen bij en overeenkomsten met WINE NETWORK B.V. (hierna: WINE NETWORK) zijn, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze ALGEMENE VOORWAARDEN (hierna: de Voorwaarden) van toepassing. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer KvK nummer 59051957. Zij worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.

1.2 Alle rechten en aanspraken die in de Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WINE NETWORK zijn/worden bedongen, zijn/worden evenzo bedongen ten behoeve van door WINE NETWORK ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.


Artikel 2. Prijzen, acceptatie van bestellingen en leveringsvoorwaarden

2.1 De door WINE NETWORK opgegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief afhandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen en andere heffingen, tenzij anders vermeld.

2.2 WINE NETWORK behoudt zich het recht voor om de prijzen en/of in rekening te brengen kosten ter zake van nog niet gedane bestellingen te wijzigen, als ook om de prijzen en/of in rekening te brengen kosten ter zake van reeds gedane bestellingen te wijzigen indien en voor zover dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of sprake is van kennelijke publicatie- en/of drukfouten.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie door WINE NETWORK van uw bestelling.

2.4 WINE NETWORK is gerechtigd voorwaarden aan de levering van bestelde producten te verbinden.

2.5 WINE NETWORK accepteert geen bestellingen, gedaan door personen onder de achttien (18) jaar.

2.6 Een ter zake van een niet geaccepteerde bestelling betaald bedrag wordt onverwijld gerestitueerd.


Artikel 3. Betaling

3.1 Betaling dient tezamen met het doen van uw bestelling te geschieden. Bij gebreke daarvan komt geen overeenkomst tot stand.

3.2 Betaling dient te geschieden middels IDEAL, PayPal, Maestro of Credit Card (VISA/Master Card).


Artikel 4. Leveringstermijn en grootte van bestelling

4.1 De door WINE NETWORK opgegeven leveringstermijn is indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Het geeft u evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de desbetreffende overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren en daarmee die overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Er geldt geen minimale grootte voor een bestelling, maar WINE NETWORK raadt u aan per 6 (zes), 12 (twaalf) of 18 (achttien) flessen te bestellen. Voor de afhandelings- en verzendkosten geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van de bestelde hoeveelheid. Die bijdrage wordt u bij de aanbieding bekend gemaakt.


Artikel 5. (Af)levering en risico-overgang

5.1 Uw bestellingen worden door WINE NETWORK verzonden naar het (eerder) schriftelijk door u opgegeven adres. Met aflevering aan dat adres heeft WINE NETWORK aan haar (af)leveringsverplichting voldaan. Wijziging van het afleveringadres dient schriftelijke te geschieden.

5.2 Het risico ter zake van de door u bestelde producten gaat bij aflevering daarvan op u over.


Artikel 6. Reclamering en retournering

6.1 U bent verplicht bij aflevering van de bestelde producten na te gaan of de producten aan de desbetreffende overeenkomst beantwoorden. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan dient u WINE NETWORK daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke daarvan vervalt uw recht om te reclameren. Indien tijdig is aangetoond dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft WINE NETWORK de keuze de producten tegen retournering daarvan te vervangen door producten die wel aan de overeenkomst beantwoorden of het ter zake van uw bestelling betaalde bedrag te restitueren, waarmee de overeenkomst is ontbonden.

6.2 Indien u een besteld product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen na de aflevering aan WINE NETWORK te retourneren. Een retourzending wordt slechts geaccepteerd, indien de originele verpakking, inclusief het etiket van het product, onbeschadigd is. Na retournering wordt het ter zake van het geretourneerde product betaalde bedrag gerestitueerd, waarmee de overeenkomst betreffende dat product is ontbonden. De kosten van het retour zenden komen voor uw rekening.


Artikel 7. Communicatie

Voor het niet of vertraagd overkomen en voor het onvolledig overkomen van bestellingen en andere mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WINE NETWORK of tussen WINE NETWORK en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WINE NETWORK, is WINE NETWORK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WINE NETWORK.


Artikel 8. Overmacht

Ingeval van overmacht heeft WINE NETWORK het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de bestelling van haar kant te annuleren, waarmee de desbetreffende overeenkomst is ontbonden. WINE NETWORK is in geen geval gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


Artikel 9. Diversen

9.1 Ingeval WINE NETWORK gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden heeft toegestaan, laat dit onverlet haar recht om in het vervolg strikte naleving van de Voorwaarden te verlangen.

9.2 WINE NETWORK is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

9.3 WINE NETWORK behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht, nadat zij zijn gedeponeerd als bedoeld in artikel 1.1. De gewijzigde Voorwaarden zijn eerst van toepassing op een bestelling die u doet, nadat zij van kracht zijn geworden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.